Allgemeine Geschäftsbedingungen und Preisliste

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

1. OPĆE ODREDBE

Općim uvjetima poslovanja uređuje se poslovni odnos između agencije za posredovanje u prometu nekretninama, IVAMON d.o.o. i nalogodavca ( fizičke ili pravne osobe)

Sklapanjem ugovora o posredovanju nalogodavac potvrđuje da je upoznat i suglasan s odredbama ovih uvjeta poslovanja.

 

2. PONUDA NEKRETNINA

- Ponuda nekretnina temelji se na podacima koje je agencija zaprimila pisanim ili usmenim putem od strane nalogodavca. Agencija zadržava mogućnost greške u opisu ili cijeni nekretnine, mogućnost da je oglašena nektnina već prodana 8 ili iznajmljena) ili je vlasnik odustao od prodaje ( ili najma).

- Ponude i obavijesti agencije primatelj (treća osoba)mora čuvati kao poslovnu tajnu i samo ih uz pismeno odobrenje agencije smije prenijeti.

- Ako je primatelj (treća osoba) ponude već upoznat s nekretninama koje mu je agencija ponudila, obvezan je o tome bez odgode obavijestiti agenciju.

 

3. OBVEZE POSREDNIKA

1. Nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem treću osobu radi sklapanja posredovanog posla
2. Upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine
3. Izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini.
4. Obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na način na koji odredi agencija
5. Omogućiti pregled nekretnine
6. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora, ako se na to obvezao
7. Čuvati osobne podatke nalogodavca
8. Obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate

 

3. OBVEZE NALOGODAVCA

1. Zaključiti Ugovor o posredovanju s agencijom
2. Obaviojetiti posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje usluga posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini
3. Dati posredniku na uvid sve isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora
4. Osigurati posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanog posla razgledanje nekretnine
5.Nakon zaključivanja posredovanog pravnog posla, odnosno predugovora, isplati posredniku posredničku naknadu, osim ako nije drukčije ugovoreno.
6. Ako je izričito ugovoreno nadoknaditi posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja
7. Obavijestiti posrednika pisanim putem o svim promjenama povezanim s poslom za koji je ovlastio posrednika, a posebno s promjenama povezanim s vlasništvom na nekretnini.
8. Smatra se da je posrednik omogućio nalogodavcu vezu s trećom osobom ( fizičkom ili pravnom) o pregovaranju za sklapanje posredovanog posla, a naročito ako je:

  • neposredno odveo ili uputio treću osobu na razgledavanje predmetne nekretnine
  • organizirao susret između nalogodavca i treće osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla
  • trećoj osobi dao ime, broj telefona, e-maila ili drugih podataka nalogodavca, ili obrnuto
  • trećoj osobi dao  lokaciju tražene nekretnine
 

4. POSREDNIČKA NAKNADA

Posredniku za posredovanje pripada posrednička naknada dogovorena ugovorom o posredovanju.

Posrednik stječe pravo na posredničku naknadu u cijelosti neposredno nakon sklapanja prvog pravnog akta koje ugovorene strane zaključe (predugovor ili kupoprodajni ugovor).

Na iznos naknade zaračunava se PDV.

Posredničku naknadu koju plaća kupac za uslugu posredovanja kod kupnje nekretnine iznosi 3% kupoprodajne cijene nekretnine. Minimalna posrednička naknada je 8.000,00 kn.

 

5. PRESTANAK UGOVORA

Ugovor o posredovanju sklapa se na određeno vrijeme i prestaje istekom roka na koji je sklopljen ako u tom roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovorenih strana.

stranke mogu odustati od ugovora o posredovanju u prometu nekretnina prije isteka ugovorenog roka samo iz osobito opravdanog razloga. Nalogodavac je u tom slučaju dužan nadoknaditi agenciji učinjene troškove.

Ako u roku od 2 godine nakon prestanka važenja ugovora nalogodavac sklopi pravni posao s osobom s kojom ga je povezao posrednik, a za koji je posrednik posredovao u vrijeme važenja ugovora, dužan je posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti, osim ako ugovorom nije drugačije ugovoreno.

 

6. SURADNJA S DRUGIM AGENCIJAMA

Agencija surađuje s drugim agencijama za posredovanje koja poštuju temeljna etička načela ( kojima se isključuje iznošenje neistinitih podataka o poslovanju radi pribavljanja poslova i stranaka, omalovažavanje drugih agencija i agenata na bilo koji način, nerealne procjene nekretnina radi pribavljanja posredničkih poslova i isključivanje drugih agencija sa tržišta i sl.)

Međusobna suradnja agencija temelji se na Kodeksu etike poslovanja posrednika.

Agencija posebno surađuje s drugim agencijama za nekretnine za koje ima ugovor o ekskluzivnom posredovanju.

 

7. OPĆE ODREDBE

Na odnose između agencije i nalogodavca proizašle iz ugovora o posredovanju koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima poslovanja niti ugovorom o posredovanju primjenjuju se odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina i Zakona o obveznim odnosima.

Za moguće sporove nadležan je sud u Poreču.

Potpisom ugovora o posredovanju nalogodavac daje izričitu  suglasnost Ivamon d.o.o. za korištenje OIB-a, MBG-a, i drugih podataka iz ugovora, te potvrđuje da je obaviješten o načinu korištenja podataka i da je suglasan s uvjetima. POdaci se smatraju tajnom i ne mogu se dostavljati trećim osobama, osim u slučaju da su ti podaci neophodni za realizaciju ugovorenih i zakonskih obveza.
 

C J E N I K

POSREDNIČKIH NAKNADA ZA OBAVLJENO POSREDOVANJE PRILIKOM KUPOPRODAJE, ZAMJENE, IZNAJMLJIVANJA I DRUGIH USLUGA AGENCIJE  

 

  •    KUPOPRODAJA- naknada se naplaćuje u postocima od  ukupnog postignutog iznosa kupoprodajne cijene:

             Ukupna naknada..................................................................................   6%  ali ne manje od 16.000,00 kn

  •    PRODAJA-naknada za posredovanje

             prilikom prodaje nekretnine

             ( naplaćaje se od prodavatelja)...........................................................   3% ali ne manje od 8.000,00 kn

  •    KUPNJA- naknada za posredovanje prilikom

             kupnje nekretnine ( naplaćuje se od kupca).....................................   3% ali ne manje od 8.000,00 kn

  •    ZAMJENA: naknada se naplaćaje od svake

             strane u zamjeni i to od vrijednosti nekretnine

             koju je zamjenom otuđio..................................................................  3% ali ne manje od 8.000,00 kn

  •    IZNAJMLJIVANJE: naknada se naplaćuje

            i od namodavaoca i namjoprimca ............................................................  1 mjesečna najmanina

 

  •    OSTALE USLUGE:

          -   IZLAZAK NA TEREN u svrhu davanja

              mišljenja i procjene tržišne cijene ako vlasnik

              ne daje nekretninu agenciji u prodaju.....................................................  500 kn

          -   ISHODAVANJE dokumenata kod tijela

              državne uprave ( vlasnički list, kopije kat. planova i drugo)..................   150kn po dok.

          -   SAVJETOVANJE I  angažman agenata

              ako stranke nisu klijenti agencije..........................................................    300 kn

   Napomena: PDV nije uračunat u gore navedene cijene.